Szkolny konkurs literacko-plastyczny „Przeczytałem książkę i …”

Konkurs zorganizowany przez Bibliotekę Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół im. W. Goetla.

3. Cele konkursu:

◦ stworzenie uczniom możliwości zaprezentowanie własnego odbioru ulubionej książki poprzez recenzję literacką lub pracę plastyczną,

◦ promowanie czytelnictwa i popularyzacja literatury, kształtowanie umiejętności wdrażania refleksji i opinii o dziele literackim

◦ uwrażliwianie młodzieży na literaturę oraz sztukę,

◦ promowanie uzdolnień uczniów.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:

I. Recenzja książki zakupionej do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

1. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji książki (nowości zakupionej do biblioteki szkolnej).

2. Pracę należy składać w formie wydruku i powinny zawierać następujące dane: Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, tytuł i autor recenzowanej książki. Forma pracy: wydruk komputerowy, forma A4, czcionka 12, co najmniej 200 słów.

II. Ilustracja książki (nowości zakupionej do biblioteki szkolnej w ramach NPRCz)

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne wykonane dowolną techniką rysunkową bądź malarską, również pracę wykonaną na tablecie graficznym. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę plastyczną w formacie A4,lub A3, (bez passepartout).

Na odwrocie należy podać: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasę, autora i tytuł zilustrowanej książki.

 

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria:

zgodność z tematem, nawiązanie do treści lektury, inwencja twórcza, styl i forma wypowiedzi, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, ogólny wyraz artystyczny, sprawność warsztatowa autora, oryginalność pracy (prace, które będące częściowym lub całkowitym plagiatem wcześniej wydanych publikacji zostaną zdyskwalifikowane). Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2023 r.

Podane dane osobowe wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

z wszystkimi prawami, włącznie z autorskim prawem majątkowym, z zachowaniem osobistych praw autorskich.

Organizatorzy konkursu powołają Jury, które dokona oceny dostarczonych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r.

Skip to content