Rekrutacja

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 2023/24

Terminy złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: 

  • od 15 maja do 19 czerwca 2023r. do godz. 15.00– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego).
  • od 23 czerwca  do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:  
19 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
od 15 maja do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

od 19 do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 
27 lipca 2023 r. do godz. 12.00

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: 

  • od 28 lipca do 4 sierpnia 2023r. do godz. 15.00– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego).

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
14 sierpnia 2023 r.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: 
od 4 do 17 sierpnia 2023 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej:
od 4 do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły: 
22 sierpnia 2023 r.

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe)

Skip to content