Technik spedytor

 

Odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Praca spedytora polega na organizowaniu przewozu towarów na terenie kraju jak i poza jego granicami. Spedytorem jest osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem.

Do zadań spedytora należy:

 •  opracowywanie oferty spedycyjnej,
 •  poszukiwanie klientów i negocjowanie z nimi warunków obsługi i przewozu ładunków w celu podpisania umów związanych z organizacją czynności i przewozowym wszystkimi gałęziami transportu,
 •  planowanie realizacji zlecenia spedycyjnego,
 •  kalkulowanie kosztów usług spedycyjnych,
 •  ustalanie szczegółów dotyczących transportu,
 •  specjalistyczne doradztwo w zakresie np. wyboru gałęzi i środków transportu, ubezpieczenia towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewozu, rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku w środku transportu,
 •  negocjowanie ceny za usługę oraz rozliczanie należności za usługi,
 •  organizowanie załadunku i wyładunku towarów,
 •  łączenie przesyłek i szukanie ładunków powrotnych w celu optymalnego wykorzystanie środka transportu,
 •  sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją przewozu,
 •  nadzorowanie i monitorowanie procesu przemieszczania ładunków oraz czynności przeładunkowych,
 •  organizacja i sporządzanie odprawy celnej ładunków,
 •  organizowanie czasowego przechowywania i magazynowania ładunków.

Typowym miejscem pracy spedytora jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Spedytor w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.: komputer z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, wspomagającym zbieranie oraz analizowanie informacji potrzebnych do prowadzonej działalności zawodowej, środki łączności: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dostęp do internetu, faks, tablet, mikrofon, słuchawki, sprzęt biurowy: drukarkę, skaner, kopiarkę, niszczarkę do dokumentów, kalkulator.

Do podstawowych cech, jakie powinien posiadać spedytor, należy łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi oraz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji.

Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe. Absolwent szkoły w zawodzie technik spedytor może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przygotowanie zawodowe pozwala absolwentom technikum w zawodzie technik spedytor na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na kierunku np. transport, specjalności np. transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych.

Zapraszamy do quizu dla kandydatów. Link do quizu


Zawód: TECHNIK SPEDYTOR  

Symbol cyfrowy zawodu: 333108

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

OPIS ZAWODU: TECHNIK SPEDYTOR

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych.

Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej. W sytuacjach zakłóceń w realizacji dostawy towaru zadaniem spedytora jest natychmiastowe likwidowanie wynikłych przeszkód i zakłóceń.

Transport i spedycja należą do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Spedytor może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Opis zawodu: technik spedytor pochodzi z programu nauczania dla zawodu technik spedytor opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik spedytor może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przygotowanie zawodowe pozwala absolwentom technikum w zawodzie technik spedytor na kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych na kierunku np. transport, specjalności np. transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych.

Szkoła współpracuje z lokalną, prężnie rozwijającą się firmą BESKIDUS.

Skip to content