Monter sieci i instalacji sanitarnych

3 letnia Branżowa  Szkoła I Stopnia

Monter sieci i instalacji sanitarnych 3-letnia branżowa szkoła I stopnia

Numer cyfrowy zawodu: 712618

Kwalifikacja : BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Nauka odbywa się w systemie który łączy zajęcia lekcyjne z praktyczną nauką zawodu tzn:

  • W klasie I i II 3 dni nauki w szkole i 2 dni praktyki w zakładzie, u pracodawcy
  • W klasie III 2 dni nauki w szkole i 3 dni praktyki w zakładzie, u pracodawcy

 

Zawód monter sieci i instalacji sanitarnych należy do branży drogowej i inżynieryjno – instalacyjnej.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09.: Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

  2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

  3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

  4. wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych może kształcić się w branżowej szkole I stopnia. Następnie może kształcić się w branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika inżynierii sanitarnej. 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. 

 

 

Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia.

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych pracuje z reguły w systemie jednozmianowym, natomiast w przypadku poważnych awarii jego czas pracy może ulec zmianie. 

W zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót sieciowych i instalacyjnych, konserwacji, remontów, napraw oraz montażem i eksploatacją instalacji.

 

 

Twoja przyszłość

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych możesz podjąć pracę w zakładzie ogólnobudowlanym, firmie instalacyjnej lub założyć własną działalność. Możesz też kontynuować naukę w szkole średniej i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej.

 

Nasza szkoła woła!

Teraz pora na instalatora!!!

 

Zapraszamy! Nie pożałujesz swojego wyboru!

Prezentacja zawod

Skip to content