>

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Małopolska Chmura Edukacyjna – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Edycja II. Komponent Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Realizacja zajęć on-line prowadzonych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”- Edycja II.
Rok szkolny 2017/2018.

O projekcie

Kursy dla uczniów – wrzesień 2017 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach.
Realizacja zajęć przez uczniów.

Kursy dla uczniów – marzec 2018 r.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach.

Wsparcie dla nauczycieli – informacje, regulamin.

II edycja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z TIK w dydaktyce.
Szkolenie realizowane w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.

 

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne związane z realizacją  szkoleń”. Dokumenty zostały opracowane we współpracy z Liderem Projektu – Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM. Załączniki obejmują:

  • Regulamin rekrutacji: zgodnie z zapisami, uprzejmie prosimy o wywieszenie go (z załącznikami) na tablicy ogłoszeń w szkole możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż do 20.09. Dodatkowo, o ile to możliwe, bardzo prosimy o umieszczenie dokumentacji na Państwa szkolnej stronie internetowej oraz wpisanie stosownego adresu www w §4 ust. 2 Regulaminu (teraz miejsce wykropkowane) jeśli nie będzie takiej możliwości zapis zaznaczony w Regulaminie przed wydrukiem/wywieszeniem należy usunąć. Regulamin powinien być dostępny co najmniej do zakończenia rekrutacji (w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń, na stronie www, informacje przekazywane ustnie przez Dyrekcję).

Pozostałe załączniki do Regulaminu to:

  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – szczegółowy program szkolenia wraz z określonymi efektami uczenia się
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy: zgodnie z zapisami Regulaminu, stanowi on podstawę rekrutacji. Część I i II jest do wypełnienia i podpisania przez nauczyciela (kandydata), natomiast część III powinna przed wysłaniem zostać wypełniona i podpisana przez Dyrektora szkoły. Ponadto osoba uczestnicząca w rekrutacji podpisuje 2 oświadczenia znajdujące się na 3 i 4 stronie formularza. Należy zwrócić uwagę, aby każdy punkt był właściwie uzupełniony – na podstawie zebranych danych tworzone będą listy zakwalifikowanych.

Wypełnione i podpisane skany formularzy (razem z oświadczeniami) powinny zostać wysłane z takiego adresu mailowego, na który później będziemy mogli przekazywać dalsze informacje dot. rekrutacji, zakwalifikowania i szkolenia (najlepiej z bezpośrednich skrzynek mailowych nauczycieli).Adres, na który należy wysłać skan formularza: bfu@up.krakow.pl, w tytule wpisując „Rekrutacja do II edycji szkolenia nauczycieli cz. zawodowa”Ostateczny termin nadsyłania skanów formularzy zgłoszeniowych upływa 09 października. Uprzejmie prosimy o wydrukowanie druków formularzy i udostępnienie do pobrania w sekretariacie/przekazanie bezpośrednio zainteresowanym nauczycielom.

  • Załączniki nr 3, 4, 5 oraz 6 do Regulaminu: dokumenty, które zakwalifikowani uczestnicy dostarczą do Organizatora rekrutacji (UP) dopiero w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie wg poniższego harmonogramu:

·         18.09.2017 – 09.10.2017: nadsyłanie przez nauczycieli skanów formularzy zgłoszeniowych na adres bfu@up.krakow.pl .

·         11.10.2017 – 15.10.2017: wypełnienie przez kandydatów spełniających wymagania formalne Testu Kompetencji Cyfrowych. Link do testu wraz z terminem zostanie przekazany bezpośrednio na adresy e-mail, z których wysłane będą formularze zgłoszeniowe. Wypełnienie testu jest warunkiem niezbędnym, aby wziąć udział w szkoleniu, niewypełnienie go w podanym terminie będzie skutkowało skreśleniem nauczyciela z listy kandydatów.

·         16.10: ogłoszenie wyników rekrutacji – przekazanie informacji do szkół

Szkolenie prowadzone będzie wg harmonogramu:

·         Październik/listopad – Moduł I: „stacjonarna” część szkolenia na UP w Krakowie (szczegóły w programie) – uczestnik weźmie udział w zajęciach w jednym dniu; szczegóły (terminy) zostaną podane po zakończeniu rekrutacji

·         grudzień – kwiecień: Moduł II i III szkolenia (na platformie, on-line – szczegóły w programie) – są to moduły niewymagające od nauczyciela obecności w Krakowie

·         maj 2018 – wydanie certyfikatów kończących szkolenie.

Informacje dodatkowe:

  • limit miejsc przeznaczonych dla nauczycieli z Państwa szkoły wynosi 9 osób. Dla zapewnienia efektywności zarówno szkolenia jak i dalszej realizacji projektu (działań „chmurowych” skierowanych do uczniów) bardzo ważne jest zrekrutowanie co najmniej tej liczby osób.

WAŻNE!: W celu zapewnienia jak najwyższej efektywności realizowanych działań w projekcie uprzejmie prosimy i zwracamy uwagę, aby w pierwszej kolejności zgłosiły się  wszystkie osoby, które prowadzą/będą prowadzić zajęcia on-line z obszarów zawodowych dla uczniów lub są zainteresowane podjęciem takiej działalności.Wolelibyśmy uniknąć sytuacji, w której nauczyciel prowadzący zajęcia on-line nie weźmie udziału w szkoleniu ze względu na brak zainteresowania tematem. W miarę limitu miejsc oczywiście mile widziani będą także pozostali nauczyciele przedmiotów zawodowych, w szczególności uczący przedmiotów związanych tematycznie z obszarami zawodowymi realizowanymi w Państwa szkole w ramach MChE.

  • 4 października br odbędzie się szkolenie informacyjne, na którym przekażemy szczegóły dot. szkoleń, odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

Dokumenty do pobrania:

 

Realizacja projektu przez nauczycieli.

Dnia 04.10.17r. w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” – w Ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, spotkali się nauczyciele biorący udział w II edycji wyżej wymienionego projektu. Celem spotkania było naświetlnie obszaru zwiazanego z korzyściami płynącymi dla nauczycieli w zwiazku z udziałem w projekcie. Zostaną oni przeszkoleni pod kątem wykorzystania najnowszych technik multimedialnych w edukacji. Szkolenia będą się odbywały w dwóch formach: wyjazd na UP w Krakowie oraz e-learning w szkole.

Wszyscy uczestnicy szkolenia z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie !

 

Wyposażenie lub doposażenie pracowni w ramach projektu

W ramach projektu w szkole powstała multimedialna sala wykładowa, wyposażona w zaawansowany tehnologicznie sprzęt.

 

Zdjęcia z zajęć w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Tarnów – 17-19 listopada 2018 r.

Projektowanie układu scalonego wzmacniacza

Lutowanie

Lutowanie

Analiza i montaż do lutowania
Analiza i montaż do lutowania

Sala wykładowa stanowiska pracy

Badanie oscyloskopem zmontowanego układu

Montaż elementów elektronicznych

Lutowanie

Pomiary

Uruchomienie silnika i generatora

Uruchomienie silnika i generatora

Zakończenie zajęć w CKP


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top