Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej Szkołą współpracującą z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

We wtorek 24 maja Powiat Suski oraz Zespół Szkół im. Walerego Goetla zawarły umowę o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Uroczyste jej podpisanie miało miejsce w murach suskiego „Mechanika”. W uroczystości udział wzięli Starosta Suski mgr Józef Bałos, Wicestarosta mgr Zbigniew Hutniczak, Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, Prodziekan ds. Współpracy dr hab. inż. Bogdan Szybiński prof. PK, Dyrektor naszej szkoły dr inż. Sławomir Kudzia, Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego mgr inż. Ryszard Janik, Opiekun Samorządu Uczniowskiego mgr Adrian Świerkosz, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Krzysztof Kubuszek oraz Wiceprzewodnicząca Oliwia Pyka.

Głównym celem tej umowy jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zmotywowanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Służyć ma temu wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia poprzez prowadzenie zajęć o uzgodnionej tematyce technicznej dla uczniów i studentów. Przedstawiciele stron będą brali udział w ważnych wydarzeniach w życiu każdej z placówek. W ubiegłym roku Dyrektor naszej szkoły uczestniczył już, jako zaproszony gość, w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Obie placówki zadeklarowały również chęć wzajemnej promocji.

Współpraca z Wydziałem Mechanicznym służyć ma rozwojowi edukacji technicznej młodzieży kształcącej się w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej i w Makowie Podhalańskim, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kierunków kształcenia:

  1. technik pojazdów samochodowych,
  2. technik transportu drogowego,
  3. technik spedytor,
  4. technik mechatronik,
  5. technik informatyk,
  6. technik programista.

W ramach tej współpracy uczniowie „Mechanika” będą mogli uczestniczyć, jako wolni słuchacze, w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym. Szkoła, z wyprzedzeniem, będzie otrzymywać informacje o planowanych wykładach monograficznych, tak by możliwe było zorganizowanie uczestnictwa w nich zainteresowanym uczniom i nauczycielom. Naukowcy z Wydziału Mechanicznego PK poprowadzą na początku każdego roku szkolnego wykłady inauguracyjne dla uczniów. Studenci WM PK będą zachęcani do pracy z uczniem zdolnym na zasadzie wolontariatu w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich w laboratoriach uczelni. Przy okazji będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych, które pozostają obecnie w sferze badań naukowych prowadzonych przez naukowców pracujących na Wydziale Mechanicznym. Politechnika Krakowska jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, w dziedzinie badań nad wykorzystaniem wodoru do napędu pojazdów samochodowych. Kilka publikacji naukowych poświęconych tej tematyce ma na swoim koncie również nasz Dyrektor, który zajmował się zastosowaniem ogniw paliwowych w motoryzacji w czasie studiów doktoranckich na WM PK. W ramach współpracy uczelnia zaoferowała możliwość konsultowania autorskich programów nauczania, które w przyszłości będą wdrażane w naszej szkole. Wydział Mechaniczny będzie również wspierał szkołę w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Krakowa. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,  jako strona umowy, będzie promować współpracę suskiego Mechanika oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w środowisku lokalnym.

W holu głównym Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej umieszczony zostanie napis: „Szkoła współpracująca z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej”. Uczniowie będą mieli  stały dostęp do informacji na temat działalności Wydziału Mechanicznego oraz materiałów dotyczących planowanych działań w ramach jego współpracy ze szkołą. Będą również brać udział w spotkaniach informacyjnych z pracownikami uczelni. Studenci z Wydziału Mechanicznego, będący słuchaczami Studium Pedagogicznego w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w suskim Mechaniku. W pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane będą zajęcia praktyczne dla grup studentów z WM PK. Dyrekcja Mechanika będzie wspierać uczelnię w nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie praktyk studenckich.

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej i Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki łączy postać patrona suskiego Mechanika. Urodzony w Suchej Beskidzkiej profesor Walery Goetel pełniąc funkcję rektora Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie walnie przyczynił się do powstania wydziałów politechnicznych na AGH, a w konsekwencji Politechniki Krakowskiej jako samodzielnej uczelni wyższej.

Miejmy nadzieję, że współpraca między szkołą, a uczelnią przyczyni się do realizacji celu głównego umowy tj. zwiększenia liczby studentów na kierunkach technicznych, pochodzących  z powiatu suskiego, wśród których być może znajdą się przyszli naukowcy podążający śladami swojego patrona.

Skip to content