Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Zespół Szkół im. Walerego Goetla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości,

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mają one charakter promocyjny,
 • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mają one charakter promocyjny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Buczkowski.
 • E-mail: kbuczkowski@zsgsucha.pl
 • Telefon: 694822192

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
 • Adres: Kościelna 5
  34-200 Sucha Beskidzka
 • E-mail: zsg@powiatsuski.pl
 • Telefon: (33) 874 21 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki Zespołu Szkół im. Walerego Goetla znajdują się w dwóch lokalizacjach:

1. ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka,

2. ul. Rynek 8, 34-222 Maków Podhalański

Budynki nie spełniają wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami:

 • brak podjazdów, wind,WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (w budynku w Makowie Podhalańskim na parterze przy hali sportowej znajduje się  WC dla osób niepełnosprawnych),
 • budynek w Suchej Beskidzkiej posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • obsługa osób, które potrzebują pomocy tłumacza migowego wymaga wcześniejszego zgłoszenia w urzędzie w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w szkole)
Skip to content