>

Technik elektronik

Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Jako technik elektronik zdobywasz kwalifikacje:

 • E.6 – wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.20 – eksploatacja urządzeń elektronicznych

Do podstawowych zadań zawodowych technika elektronika należą:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki,
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych,
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych,
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych,
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych,
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu,
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
 • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych.

Absolwent szkoły, który uzyska tytuł technika elektronika może pracować:

 • w zakładzie przemysłowym przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
 • w warsztacie naprawczym sprzętu elektronicznego,
 • w zakładzie usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
 • w warsztacie naprawczym urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK

ZS. im W. Goetla jest jedyną i wiodącą publiczną placówką oświatową w powiecie suskim kształcącą młodzież ponadgimnazjalną w branży mechatroniczno – elektronicznej. W tym zakresie uczymy młodzież w trzech typach technikum: technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik. Absolwenci tych kierunków znajdują zatrudnienie w dużych zakładach naszego regionu – tj. FIDELTRONIK, VALVEX, FOB-Białka, ELTRIS-Białka, AUTO-BAST Maków oraz wielu innych mniejszych firmach.

Na szczególną uwagę zasługuje długotrwała współpraca naszej szkoły z firmą FIDELTRONIK, której wydzierdżawione zostały pomieszczenia warsztatów szkolnych na cele produkcyjne, a nasi uczniowie odbywają praktyki i staże, które wzbogacają ich wiedzę i prowadzą do podjęcia pracy w tym zakładzie. Dynamicznie rozwijająca się firma FIDELTRONIK potrzebuje wielu pracowników z branży elektronicznej, stąd wynika potrzeba współpracy ze szkołą w zakresie wzbogacenia oferty kształcenia o bardziej specjalistyczne ukierunkowanie na kwalifikacje elektroniczne, które może zapewnić specjalność: technik elektronik

Nasza szkoła podchodzi do tego zagadnienia z należytą powagą i w ostatnich dwóch latach poczyniła ważne kroki w postaci wzbogacenia bazy edukacyjnej niezbędnej do uruchomienia tego kierunku. Jednocześnie dalej doskonalimy współpracę z firmą i mamy zapewnienia o pomocy techniczno – organizacyjnej oraz dydaktycznej w realizacji programu nauczania uczniów w całym cyklu ich kształcenia. Działając dla dobra rozwoju lokalnego rynku pracy i spełnienia oczekiwań uczniów dążących do kształcenia w kierunkach dających gwarancję znalezienia dobrej pracy nasza szkoła poszerzyła ofertę kształcenia o zawód: technik elektronik.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top