Technik automatyk

Na wirtualny dzień otwarty zapraszamy do naszych pracowni.

Odpowiadamy również na pytania, które najczęściej zadają uczniowie.

Automatyzacja – znaczne ograniczenie lub zastąpienie (proces zastępowania) ludzkiej pracy fizycznej

i umysłowej przez pracę maszyn działających na zasadzie samoregulacji i wykonujących określone czynności bez udziału człowieka (czyli samoczynnych).

Automatyka wykorzystywana jest najczęściej w:

· liniach montażowych, pakujących, urządzeniach do transportu bliskiego, prasach, robotach;

· urządzeniach kontrolno-pomiarowych (czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne);

· urządzeniach wykonawczych (napędy, przepustnice, pompy dozujące i procesowe);

· urządzeniach sterujących (sterowniki PLC, komputery przemysłowe);

· oprogramowaniu do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych i przemysłowych.

Maszyny i systemy automatyczne zbudowane przez człowieka mają za zadanie zastąpienie go w procesach wykonywania wielu prostych, nużących i powtarzających się czynności lub pracy w ciężkich warunkach, często stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Technik automatyk należy do zawodów stosunkowo nowych, powstałych jako odpowiedź na rozwój przemysłu i technologii w II połowie XX wieku. Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, zwykle odbywającymi się bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnych zakładów przemysłowych bez maszyn i linii produkcyjnych, które nie tylko usprawniają i przyspieszają procesy produkcji, ale także sprawiają, że stają się one powtarzalne i w mniejszym stopniu obarczone błędami. Z maszynami czy tzw. ,,automatami” spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?” Odpowiedz na to pytanie znają automatycy.

Technik automatyk – montuje, uruchamia i obsługuje zautomatyzowane urządzenia i instalacje. Przeprowadza przeglądy techniczne, diagnozuje usterki i awarie, dba o konserwację maszyn, a w razie potrzeby dokonuje napraw i remontów.

Wystarczy dobrze się rozejrzeć, żeby dostrzec jak wiele jest wokół urządzeń ułatwiających nasze codzienne życie, które dzięki automatykom sprawnie pracują np. myjnie samochodowe, kasy samoobsługowe, maszyny do pakowania i sortowania produktów. Na poziomie inżynierskim automatycy projektują układy sterujące do maszyn przeznaczonych do konkretnych celów.

ZADANIA ZAWODOWE: Zadania zawodowe technika automatyka koncentrują się na ogół wokół monitorowania bieżącej pracy urządzeń wyposażonych w systemy automatycznego sterowania, diagnozowania występujących usterek i ustalania ich przyczyn oraz wykonywania napraw zgodnie

z określonymi standardami i dokumentacją techniczną. Technik automatyk bierze udział w testowaniu rozwiązań prototypowych oraz jest odpowiedzialny za kontrolę technicznych aspektów produkcji urządzeń

i układów automatyki. Jego zadaniem jest również przygotowanie kalkulacji ilości i kosztów materiałów

i robocizny wymaganych do produkcji i instalacji maszyn. Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku automatyka to także: montaż, instalowanie i regulowanie wspomnianych urządzeń oraz wykonywanie przeglądów okresowych. Do zakresu zadań można dodać jeszcze dbanie o zapewnienie optymalnego zapasu części zamiennych oraz prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych interwencji. Wymienione czynności w przedsiębiorstwach produkcyjnych określa się mianem utrzymania ruchu, czyli dbałości o zachowanie ciągłości produkcji. Technik automatyk powinien być także przygotowany do programowania i obsługiwania sterowników przemysłowych i maszyn numerycznych. Automatyk z wykształceniem średnim może również uczestniczyć w procesie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej powstających urządzeń i systemów, jednak samo projektowanie jest zadaniem, które powierza się zwykle specjalistom posiadającym co najmniej tytuł inżyniera.

Szkoła posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

· pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów elektrycznych; autotransformatory, transformatory jednofazowe; przekaźniki i styczniki, łączniki i przełączniki, wskaźniki, sygnalizatory; silniki elektryczne małej mocy; stanowiska z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i rejestrację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

· pracownię pomiarów przemysłowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe; przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary: wielkości elektrycznych – stanu izolacji, ciągłości obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia, zawartości harmonicznych; wielkości nieelektrycznych – temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszczenia liniowego i kątowego;

· pracownię urządzeń i układów automatyki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe umożliwiające naukę zasady działania, eksploatacji i diagnostyki czujników, sygnalizatorów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (przemienników częstotliwości, zasilaczy silników prądu stałego, łączników półprzewodnikowych); urządzenia pneumatyczne – przekształtniki, pozycjonery, siłowniki, elektrozawory, zawory regulacyjne, sprężarki;

· pracownię sterowników programowalnych, wyposażoną w: stanowiska z instalacjami zawierającymi sterowniki Programmable Logic Controller umożliwiające programowanie sterowników Programmable Logic Controller i diagnostykę instalacji wyposażonych w sterowniki Programmable Logic Controller; stanowiska komputerowe z oprogramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników Programmable Logic Controller; zestawy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki Programmable Logic Controller;

· pracownię montażu urządzeń automatyki, wyposażoną w stanowiska do montażu i demontażu: elementów, podzespołów i zespołów: pneumatycznych, hydraulicznych, elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych; narzędzia i przyrządy pomiarowe; dokumentację techniczną montowanych elementów, podzespołów i zespołów;

Wybrane kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZS im. W. Goetla:

· Kurs programowania C++,

· Kurs lutowania nowoczesne metody montażu i naprawy urządzeń elektronicznych wraz

z egzaminem,

· Kurs ECDL edycja obrazu wraz z egzaminem,

· Kurs uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych o napięciu do 1 kV wraz

z egzaminem,

· Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi oraz metodą MAG 135 wraz

z egzaminem,

· Kurs ECDL Web editing wraz egzaminem,

· Kurs ECDL Zarządzanie projektami wraz z egzaminem,

· Kurs ECDL IT Security wraz z egzaminem,

· Kurs programowania sterowników mikroprocesorowych i robotów,

· Kurs operator programista CNC wraz z egzaminem,

· Kurs prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem,

· Kurs rysunku AUTOCAD wraz z egzaminem,

· Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli wraz

z egzaminem,

· Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 wraz z egzaminem.

W szkole działają miedzy innymi:

· Szkolne Koło techniczne,

· Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

· Szkolne koło literackie „Orzeł”,

· Szkolne koło Caritas,

· Szkolne Koło teatralne.

Ponadto szkoła realizuje projekty:

· Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,

· Małopolska Chmura Edukacyjna Edycja II,

· Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy,

· Wymiany międzynarodowe,

· Kreatywny Uczeń – Profesjonalista w Zawodzie,

· ERASMUS+.

Szkoła także bierze udział w Festiwalu Zawodów w Małopolsce od pierwszej edycji festiwalu.

· Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej;

· Małopolski konkurs Własnych Prac Technicznych

o (I miejsce praca Ploter CNC oraz Specjalistyczny układ informujący o zmianie pogody, II miejsce praca Drukarka 3D oraz Frezarka CNC, wyróżnienia: Zdalny hamulec, Hexacopter, Zamek RFID; Wypalarka laserowa, Mini frezarka CNC;

· Konkurs: Mam Zawód. Mam Fantazję – III miejsce w kategorii Sterowanie elektropneumatyczne

z zastosowaniem sterownika PLC

· Olimpiada Innowacji Technicznych – wyróżnienie,

· Konkurs Młody Innowator – wyróżnienie.

Nauka w zawodzie technik automatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

· ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.

· ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) W zakresie kwalifikacji ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

· montowania układów automatyki przemysłowej,

· uruchamiania układów automatyki przemysłowej,

· obsługi układów automatyki przemysłowej.

2) W zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:

· organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej,

· wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej,

· wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

W ramach kwalifikacji uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· montażu urządzeń i instalacji automatyki;

· uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;

· obsługi urządzeń i instalacji automatyki;

· przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;

· diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki;

· programowania sterowników PLC;

· konfigurowania parametrów urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;

· oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki;

· lokalizacji uszkodzeń urządzeń i instalacji automatyki;

· określania rodzaju i zakresu napraw urządzeń i instalacji automatyki;

· usuwania uszkodzeń urządzeń i instalacji automatyki.

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:

· zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,

· służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,

· warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,

· firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,

· warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,

· placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjnotechnologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,

· zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,

· specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej

i hydraulicznej.

W ramach wycieczek tematycznych organizowane są wycieczki na:

· Targi ENERGOTAB Bielsko-Biała,

· Zwiedzanie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH w Krakowie.

Poniżej zamieszczamy link do quizu dotyczącego zawodu technik automatyk. Zachęcamy do wypełnienia! Wśród osób, które uzyskają najlepsze wyniki rozlosujemy drobne upominki. O przyznanych nagrodach poinformujemy mailem. Link do quizu

TECHNIK AUTOMATYK – AUTOMATYCZNY SUKCES

Numer cyfrowy zawodu: 311909

Technik automatyk to nowo utworzony, nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania,  dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nowoczesny przemysł opiera się na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość, pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
• ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik automatyk jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zadania zawodowe obejmują działania związane z obsługą niezwykle szybko zmieniających się urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montażu urządzeń i instalacji automatyki;
• uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
• obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
• przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
• diagnostyki  i  remontu  urządzeń  i  instalacji  automatyki,
• wizualizacji procesów produkcyjnych i sterowania procesami produkcyjnymi w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych
• uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Ponadto nadzoruje pracę urządzeń sterowania w celu utrzymania ich dobrego stanu technicznego i bezawaryjnego działania. Wykonuje zaawansowane instalacje automatyki według dokumentacji technicznej. Potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać proste układy sterowania oparte na programowalnych sterownikach PLC. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik automatyk znajdzie zatrudnienie:
• jako specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych,
• jako technik dozoru technicznego, technolog produkcji i napraw, technolog i projektant w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej,
• w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń i układów automatyki;
• w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury automatyki;
• w sektorze usług dotyczących przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
• prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako producent elementów i układów automatyki.

Absolwent może kontynuować naukę na studiach wyższych.
Top