>

Rekrutacja

 Gimnazjalisto pamiętaj, że wydrukowany i podpisany wniosek z systemu Vulcan musisz dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 11 czerwca 2019r.!!!  

Branżowa Szkoła I Stopnia pomaga w znalezieniu praktyk zawodowych.

Pobierz i wypełnij podanie do szkoły – rekrutacja uczniów

Kryteria przyjęć do Zespołu Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2019/2020

I. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę obowiązkowych przedmiotów ,
z których oceny wchodzą do przeliczenia na punkty :
1) Technik Informatyk – j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka;
2) Technik Mechatronik – j. polski, j. angielski, matematyka, informatyka;
3) Technik Budownictwa – j. polski, j. angielski, matematyka, zajęcia techniczne;
4) Technik Elektryk – j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka;
5) Technik Mechanik – j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka;
6) Technik Pojazdów Samochodowych – j. polski, j. angielski, matematyka, zajęcia techniczne;
7) Technik Spedytor – j. polski, j. angielski, matematyka, geografia;
8) Technik automatyk – j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka;
9) Technik usług fryzjerskich – j. polski, j. angielski, matematyka, zajęcia techniczne;
10) Technik przemysłu mody – j. polski, j. angielski, matematyka, zajęcia techniczne;
Branżowa Szkoła I Stopnia :
– kierowca mechanik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych – język polski , język obcy , matematyka, zajęcia techniczne;
– operator obrabiarek skrawających – język polski , język obcy , matematyka, informatyka;
– klasy wielozawodowe – język polski , język obcy , matematyka, fizyka;

II . Ustala się następujące kryteria przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
1. Technik Informatyk – min 60 pkt.
2. Technik Mechatronik – min 70 pkt.
3. Technik Budownictwa – min 60 pkt.
4. Technik Elektryk – min 60 pkt.
5. Technik Mechanik – min 60 pkt.
6. Technik Pojazdów Samochodowych – min 60 pkt.
7. Technik Spedytor – min 60 pkt.
8. Technik automatyk – min 60 pkt.
9. Technik usług fryzjerskich – min 60 pkt.
10. Technik przemysłu mody – min 60 pkt.
11. Branżowa Szkoła I Stopnia – praktyka w warsztatach szkolnych :
– kierowca mechanik, – 50 pkt.
12. Branżowa Szkoła I Stopnia – praktyka w warsztatach szkolnych :
– mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz – bez limitu
13. Branżowa Szkoła I Stopnia – wszystkie zawody z praktyką
w zakładach pracy – bez limitu.
Liczba kandydatów przyjętych do jednego oddziału wynosi 24 – 30 uczniów .
W klasach dwuzawodowych co najmniej 31 uczniów w oddziale, w klasie integracyjnej 20 uczniów.

Harmonogram przebiegu rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym :
od 25.04.2019 do 10.06.2019 do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 21.06.2019 do 25.06.2019 do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty:
od 25.04.2019 do 27.06.2019

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
28.06.2019 godz. 12.00

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu :
do 09.07.2019 do godz. 15.00

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:
od 28.06.2019 od godz. 12.00 do 03.07.2019 do godz. 15.00 .

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
10.07.2019 godz. 12.00

8. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez Dyrektora Szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do Zarządzenia nr 2/16 MKO.
11.07.2019

UWAGA GIMNAZJALIŚCI/ÓSMOKLASIŚCI
Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej informuje
\uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas I
w Zespole Szkół im. W. Goetla
w Suchej Beskidzkiej
o konieczności pobrania w szkole:

– skierowania do poradni medycyny pracy, aby uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie – dotyczy kandydatów do TECHNIKUM oraz SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z praktyką w warsztatach szkolnych

UWAGA!
Skierowanie pobiera się w szkole po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do wybranych oddziałów
( do skierowanie niezbędny jest PESEL ucznia)

– skierowania na naukę dokształcającą (klasy wielozawodowe) – dotyczy uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w wybranym zawodzie u pracodawców, posiadających uprawnienia do szkolenia uczniów.

Warunkiem przyjęcia kandydatów do klas wielozawodowych jest posiadanie skierowania od pracodawcy, zapewniającego odbywanie praktyki w wybranym zawodzie, potwierdzonego przez Cech Rzemiosł (dotyczy rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł)

Dokumentami niezbędnymi do podjęcia nauki w Zespole Szkół
im. W. Goetla są:
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,
• karta informacyjna
• orzeczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
• karta zdrowia i zaświadczenie lekarskie dot. kształcenia i nauki zawodu od lekarza rodzinnego,
• umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – dot. kandydatów do ZSZ wielozawodowych. Termin spisywania umów w zakładach pracy upływa 31.08.2019r.
• 3 fotografie (podpisane na odwrocie)
• podanie (podanie można pobrać w sekretariacie szkoły pok. 110 lub ze strony internetowej szkoły http://zsgsucha.pl/)
• w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, ruchu i innymi schorzeniami, należy dołączyć orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top