>

Rekrutacja do pracy

oferta pracy

A. Rekrutacja na stanowiska w ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest w sposób ciągły.

B. Przy przysyłaniu dokumentów (CV, listów motywacyjnych), prosimy o umieszczanie na nich poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/życiorysie/liście motywacyjnym*
dla celów prowadzonej przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………..….,
a także na potrzeby późniejszych rekrutacji.*

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:

· wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

*niepotrzebne skreślić
………………………………………………………………………………………
(podpis)

C. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół im. Walerego Goetla, ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka dalej zwany „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Andrzejewski e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl tel. 504976690

Administrator informuje, iż:

3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1) art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:

a) art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08),

2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe nie będę przekazywane odbiorcom danych.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

1) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub

2) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

d) ewentualnym źródle pozyskania danych;

e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Informujemy Państwa, że w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, nr tel:504976690

Począwszy od 18 kwietnia 2019 r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa (obowiązek wdrożenia Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustandaryzowanych) w każdym przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane.
Powiat Suski wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym korzysta z platformy wybranego brokera pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
Więcej informacji: https://efaktura.gov.pl

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 5


e-mail: zsg@powiatsuski.pl
tel. (33) 874 21 46
e-mail: zsg.ksiegowosc@powiatsuski.pl
Top