Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNA
festiwal


Kryteria przyjęcia do ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

I. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę obowiązkowych przedmiotów, z których oceny wchodzą do przeliczenia na punkty :
 1. Technikum Informatyczne – j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka.
 2. Technikum Mechatroniczne – j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka.
 3. Technikum Elektryczne – j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka .
 4. Technikum Budowlane – j. polski, j. obcy, matematyka, chemia.
 5. Technikum Elektroniczne – j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka.
 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wszystkie zawody: język polski, język obcy, matematyka, fizyka.
II Ustala się następujące kryteria przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:
 1. Technikum Informatyczne - min 70 pkt.
 2. Technikum Mechatroniczne - min 70 pkt.
 3. Technikum Budowlane - min 70 pkt.
 4. Technikum Elektryczne - min 70 pkt.
 5. Technikum Elektroniczne - min 70 pkt.
 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - praktyka w Warsztatach Szkolnych - bez limitu.
 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wszystkie zawody z praktyką w zakładach pracy - bez limitu.
Liczba uczniów przyjętych do jednego oddziału wynosi :od 24 do 30 osób.
W klasach dwuzawodowych co najmniej 31 uczniów w oddziale.

*Klasa integracyjna - szansa optymalnego rozwoju i zdobycia zawodu dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nauka w małej grupie pod opieką nauczyciela wspomagającego i wsparciu nauczycieli z kwalflikacjami z zakresu oligofrenopedagogiki.
(zawody: cukiernik, piekarz, murarz, stolarz - praktyka w zakładach pracy)

Harmonogram przebiegu rekrutacji :

 1. Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru - od 24.04. 2017r. do 12.06.2017r. godz. 15.00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz o kopie zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23.06. 2017r. do 27.06.2017r. godz. 15.00
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy : od 24.04.2017r do 27.06.2017r
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 30.06. 2017r. godz. 12.00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu : do 05.07.2017r godz. 15.00
 6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych , który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole , w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły: od 30.06.2017r. godz. 12.00 do 03.07.2017r godz. 15.00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.07.2017r. godz. 12.00
 8. Poinformowanie przez Dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do Zarządzenia nr 2/16 MKO. 07.07.2017r.
 

UWAGA  GIMNAZJALIŚCI

Dyrekcja Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej informuje uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas I w Zespole Szkół im W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o konieczności pobrania w szkole:

 • skierowania do poradni medycyny pracy, aby  uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie  – dotyczy kandydatów do TECHNIKUM oraz  SZKÓŁ ZAWODOWYCH z praktyką w warsztatach szkolnych
  UWAGA!
  Skierowannie pobiera się w szkole po ogłoszeniu listy kandydatóww zakwalifikowanych do wybranych oddziałów (do skierowania niezbędny jest PESEL ucznia).

 • skierowania na naukę dokształcającą (klasy wielozawodowe) – dotyczy uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w wybranym zawodzie u pracodawców, posiadających uprawnienia do szkolenia uczniów.
  Warunkiem przyjęcia kandydatów do klas wielozawodowych jest posiadanie skierowania od pracodawcy, zapewniającego odbywanie praktyki w wybranym zawodzie, potwierdzonego przez Cech Rzemiosł (dotyczy rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł)
 • Dokumentami niezbędnymi do podjęcia nauki w Zespole Szkół im. W. Goetla są:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • karta informacyjna,
  • orzeczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
   w wybranym zawodzie,
  • odpis aktu urodzenia,
  • karta zdrowia  i zaświadczenie lekarskie dot. kształcenia i nauki  zawodu od lekarza rodzinnego,
  • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - dot. kandydatów do ZSZ wielozawodowych. Termin spisywania umów w zakładach pracy upływa 31.08.2017r.
  • 4 fotografie (podpisane na odwrocie)
  • podanie (wzór podania do pobrania)
  • W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, ruchu i innymi schorzeniami, należy dołączyć orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulaminami rekrutacji

  REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM
  REGULAMIN REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

  Informacje o poszczególnych zawodach

  Podręczniki szkolne

  
Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla